Nowa Ustawa z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

28 kwietnia 2013 roku wchodzi w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Nowa ustawa ma na celu walkę z pogłębiającymi się zatorami płatniczymi poprzez wprowadzenie szeregu instrumentów minimalizujących opóźnienia w spływie należności oraz narzucających obowiązek stosowania krótkich terminów zapłaty.

Zapytaj naszych Doradców jak windykować Dłużnika na jego koszt a przedstawimy indywidualną ofertę dostosowaną do Twojej sytuacji
Terminy płatności – do 60 dni
Od 28 kwietnia 2013 roku terminy płatności miedzy przedsiębiorcami w transakcjach handlowych nie będą mogły przekraczać terminu 60 dni, które będą liczone od dnia doręczenia kontrahentowi faktury vat zobowiązującej do zapłaty bądź rachunku potwierdzającego dostawę lub wykonanie określonej usługi.

Od obowiązującego terminu zapłaty wynoszącym 60 dni od momentu dostarczenia faktury VAT, strony będą mogły odstąpić jedynie poprzez zawarcie odpowiedniego zapisu w umowie. Jeżeli warunek ten nie będzie spełniony, mimo zawarcia w umowie dłuższego terminu zapłaty, wierzycielowi będą przysługiwały odsetki po upływie 60 dni od dostarczenia FV. Odsetki będą naliczane w wysokości 200% podstawowej stawki kredytu lombardowego powiększonej o 2%, przy czym tak wyliczone oprocentowanie nie może być niższe niż 8%.

Zwrot kosztów dochodzenia należności
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadza nowy instrument, którego celem będzie zwrot wierzycielowi kosztów ponoszonych w trakcie dochodzenia należności od kontrahenta. Od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z umowy przysługiwać mu będzie, bez konieczności wezwania, kwota tzw. stałej rekompensaty w wysokości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 40 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. W przypadku gdy koszty odzyskania należności, czyli wydatki, które poniósł wierzyciel, dochodząc należnej mu kwoty, przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie miał możliwość uzyskania na drodze sądowej zwrotu wszelkich wydatków, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności, w tym kosztów postępowania sądowego.

Źródło: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/przedsiebiorcy-szybciej-otrzymaja-swoje-pieniadze

Link do Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000403

Dodaj komentarz