Zlecenie

Działając na podstawie “Umowy zlecenia dochodzenia roszczeń” występujemy przed dłużnikiem, urzędami, sądami i kancelariami komorniczymi jako pełnomocnik Wierzyciela. Spłata należności następuje na rachunek bankowy Zleceniodawcy – wierzytelność nie zmienia właściciela. Jest to polecana forma współpracy na jej początku, gdy zaufanie do naszej firmy jest ograniczone. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponosi Wierzyciel (docelowo powiększają zobowiązanie dłużnika). Nasze wynagrodzenie zależne jest od wartości wyegzekwowanych środków.

Cesja

Działając na podstawie “Umowy przelewu wierzytelności” występujemy przed dłużnikiem, urzędami, sądami i kancelariami komorniczymi w swoim imieniu. Ma to psychologicznie bardzo skuteczny wpływ na negocjacje z dłużnikiem. Wszystkie koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego pozostają po naszej stronie – Wierzyciel nie angażuje czasu ani pieniędzy na odzyskiwanie należności. Cesja wierzytelności nie naraża Wierzyciela na koszty związane z uiszczaniem podatku od towaru i usług (VAT), gdyż z mocy ustawy jest z niego zwolniona. Po wyegzekwowaniu należności dokonujemy przelewu środków na rachunek bankowy Wierzyciela – pomniejszonych tylko o nasze wynagrodzenie.

Windykacja należności może być prowadzona na kilka sposobów. W przypadku naszej firmy staramy się stosować przyjętą przez nas metodę dobrych praktyk, zgodnie z którą nasze działania są zgodne z przepisami prawa a również skuteczne.

 

Etap polubowny

Na etapie polubownej windykacji należności równolegle poszukujemy majątku dłużnika metodami administracyjnymi i operacyjnymi działaniami w terenie. Mediacje co do dobrowolnej spłaty zadłużenia prowadzone są przez specjalnie do tego przygotowanych negocjatorów. Nasi windykatorzy osobiście znają prawie każdego dłużnika, dzięki czemu dostosowują indywidualny program spłat należności. Duża skuteczność odzyskiwania długów jaką posiadamy już na tym etapie cieszy się dużym zadowoleniem wśród naszych Klientów.

 

Etap sądowy

W przypadku gdy działania podejmowane na etapie polubownym nie przynoszą zamierzonych skutków (tj. dobrowolnej spłaty należności ze strony dłużnika) sprawa przenoszona jest na etap sądowej windykacji długów. Na tym etapie kompletujemy zestaw dokumentów pozwalający maksymalnie skrócić czas postępowania sądowego. Celem tych działań jest jak najszybsze uzyskanie tytułu wykonawczego. Nasze działania prowadzone są przez doświadczonych – co ważne etatowych – radców prawnych. Nie angażując czasu Wierzyciela, prowadzimy postępowania w sądach na terenie całego kraju.

 

Etap komorniczy

W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika przenosimy sprawę na etap komorniczej windykacji należności. Stale współpracujemy z zaufanymi kancelariami komorniczymi, które traktują nasze wnioski z należytą skutecznością. Egzekucja długów prowadzona jest ze składników majątku ustalonych w toku postępowania z poprzednich etapów. Nasze działania są uciążliwe dla dłużnika a skuteczne dla Wierzyciela. Współpracujące z nami Kancelarie Komornicze bezwzględnie stosują się do składanych wniosków i ustawowych terminów, przez co czynności komornicze są szybkie i skuteczne – stosujemy działania faktyczne a nie teoretyczne!!!