Najwyższy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej od 5 lat

W ocenie polskich firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażany Wskaźnikiem BIG, wzrósł o 1,5 pkt. i wynosi teraz 19,32 pkt. Obecny wynik jest najwyższym od blisko 5 lat. Z 25. edycji Raportu BIG wynika również, że wśród firm, które objęte były badaniem, największą zmianę zanotowano w grupie dostawców usług finansowych.

Obecny wzrost głównego Indeksu BIG jest słabszy niż w poprzednim badaniu jednak trend wzrostowy można zaobserwować od początku 2013 r. Jest to spowodowane lepszymi nastrojami polskich przedsiębiorców dzięki przyspieszeniu gospodarczemu. Biorąc pod uwagę wyniki składowe prowadzonego badania, na obecny poziom wartości wskaźnika wpływ mają bardziej pozytywne oceny sytuacji we wszystkich badanych branżach. Obecny wynik jest najwyższym od blisko 5 lat.

Ponownie spełniły się nasze przewidywania dotyczące poprawy nastrojów wśród polskich przedsiębiorców. Kolejny raz wzrasta główny Indeks BIG. Oznacza to, że mamy do czynienia ze stałym trendem. Z 25. edycji Raportu BIG wynika również, że jedna trzecia respondentów zamierza reinwestować zarobione pieniądze w rozwój firmy. Mając na uwadze coraz lepszą sytuację naszej gospodarki, możemy spoglądać w przyszłość ze spokojem i umiarkowanym optymizmem – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Odnosząc się do sektorów analizowanych od początku badania, znaczącą zmianę zanotowano wśród dostawców usług finansowych. Indeks BIG w ciągu trzech miesięcy wzrósł w tej grupie o 4,86 pkt. i obecnie wynosi on 34,1 pkt. – tym samym osiągając najwyższy poziom w historii badania. Wysoki wzrost – o 3,63 pkt. – nastąpił również wśród przedsiębiorców. Na tak znaczącą poprawę Wskaźnika BIG wpływ miało zwiększenie zdolności kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań oraz spadek poziomu przeterminowanych wierzytelności. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Wśród analizowanych pozostałych branż, najwyższy wzrost poziomu zaufania gospodarczego nastąpił wśród przedstawicieli branży budowlanej. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrósł on o 9,32 pkt. proc i obecnie wynosi 15 pkt. Na tę poprawę wpływ miała zwiększona liczba inwestycji rządowych w infrastrukturę.

To nie koniec pozytywnych informacji, które wynikają z 25. edycji Raportu BIG. Ponownie powiększyła się grupa firm, która otrzymuje 90 proc. należności w terminie. Od ponad pół roku spada również liczba firm, które oceniają, że suma przeterminowanych należności, z jakimi zalegają na ich rzecz kontrahenci, przekracza 100 tysięcy złotych. Obecnie grupa ta jest niższa o 3 pkt. proc. i dotyczy 25 proc. badanych firm.

Z naszych obserwacji wynika, że nieterminowe regulowanie całości bądź części zobowiązań, staje się coraz rzadszym problemem. Cieszymy się, że aktywnie wpływamy na tę sytuację poprzez rzetelne przekazywanie informacji o kontrahentach oraz wspieranie polskich przedsiębiorców w budowaniu ich własnej wiarygodności, aby mogli wyróżnić się na tle tych niesolidnych płatników – podkreśla Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor. Więcej na www.BIG.pl/raportbig

Źródło:

www.BIG.pl/raportbig

Dodaj komentarz