Działając na podstawie “Umowy zlecenia dochodzenia roszczeń” występujemy przed dłużnikiem, urzędami, sądami i kancelariami komorniczymi jako pełnomocnik Wierzyciela. Spłata należności następuje na rachunek bankowy Zleceniodawcy – wierzytelność nie zmienia właściciela. Jest to polecana forma współpracy na jej początku, gdy zaufanie do naszej firmy jest ograniczone. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponosi Wierzyciel ale docelowo powiększają one zobowiązanie dłużnika. Nasze wynagrodzenie zależne jest od wartości wyegzekwowanych środków i w całości może obciążać dłużnika.