Regulamin

 
 

 

 

REGULAMIN SERWISU

WWW.ERECOVERY.PL

 

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie następujące określenia oznaczają:

 1. Usługodawca – E-Recovery Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin. Posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 9462662361, oraz numer REGON – 365224509,
 2. Serwis – serwis internetowy będący własnością Usługodawcy dostępny na stronie internetowej o adresie: www.e-recovery.pl, w ramach którego świadczona jest przez Usługodawcę Usługa na rzecz Użytkowników,
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, właściwie reprezentowana na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisany konkretnemu Użytkownikowi. Zbiór ten istnieje pod unikalną nazwą (login), zabezpieczony hasłem, umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług i zarządzanie nimi. W zbiorze tym gromadzone są dane Użytkownika i informacje o jego działaniach.
 5. Wierzyciel – Użytkownik, który posiada wierzytelność w stosunku do Dłużnika oraz założył Konto i rozpoczął korzystanie z Usług Serwisu.
 6. Dłużnik – Kontrahent Wierzyciela, z którym związany jest obowiązek zapłaty na rzecz Wierzyciela.
 7. Działania windykacyjne – działania faktyczne i prawne zmierzające do zaspokojenia roszczenia Wierzyciela, składające się z trzech etapów: 1. przesądowego: monity, upomnienia, wezwania do zapłaty, zawarcie ugody, 2. Postępowania sądowego: wszczęcie postępowania o zapłatę w sądzie powszechnym, 3. Postępowania egzekucyjnego – wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
 8. Kwota ustawowa – kwota stanowiąca równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiąca rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 9. Wierzytelność – pełna kwota należna od Dłużnika na rzecz Wierzyciela w tym należność główna, roszczenia uboczne oraz Kwota ustawowa.
 10. Giełda Wierzytelności – Platforma, będąca częścią Serwisu, umożliwiająca zamieszczanie przez Użytkowników ogłoszeń dotyczących prezentacji oferty sprzedaży, kupna Wierzytelności.
 11. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, polegająca przede wszystkim na:
  1. generowaniu i wysyłaniu do Dłużnika poczty elektronicznej e-mail w wybranych interwałach (co tydzień, co dwa tygodnie lub co trzy tygodnie),
  2. generowaniu dokumentów w formacie pdf według poniższego scenariusza:
   • Informacja o wprowadzeniu do systemu,
   • Przypomnienie o zbliżającym się terminie,
   • Informacja o upływie terminu płatności,
   • Przypomnienie o braku zapłaty,
   • Monit w sprawie zapłaty,
   • Wezwanie do kontaktu w sprawie zapłaty,
   • Wezwanie polubowne do zapłaty,
   • Wystawienie wierzytelności na Giełdę Długów (opcjonalnie - nie automatycznie),
   • Propozycja z harmonogramem ratalnym (opcjonalnie - nie automatycznie),
   • Wysłanie dokumentu uznania długu z określeniem daty spłaty,
   • Wezwanie przedsądowe do zapłaty,
   • Skierowanie sprawy na drogę sądową (samodzielnie poprzez łacze z Elektronicznego Postępowania Upominawczego EPU lub przy współpracy z Usługodawcą),
   • Wezwanie przedegzekucyjne,
   • Wniosek o wszczęcie egzekucji,
   • Wniosek egzekucyjny uzupełniający,
   • Zakończenie postępowania.
  3. możliwość prezentacji oferty sprzedaży lub kupna Wierzytelności na Giełdzie Wierzytelności
 12. Pakiet Usług – zbiór Usług udostępniony Wierzycielowi na zasadach i w zakresie określonym szczegółowo w treści Regulaminu.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis internetowy www.erecoovery.pl oraz świadczone w ramach tego Serwisu Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy.
  2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom w ramach Serwisu w postaci pozwalającej na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
  4. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie:

a. komputera z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s

b. przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies

c. działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.

 

 1. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA
  1. Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany zostaje Użytkownikowi dostęp do Konta.
  2. Użytkownik w trakcie rejestracji zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować.
  3. Użytkownik zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu rejestracyjnym.
  4. Po dokonaniu rejestracji Usługodawca, na wskazany adres poczty elektronicznej wyśle wiadomość weryfikującą i aktywującą dostęp do Konta.
  5. W imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, działać może osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, założeniem Konta i jego administrowaniem oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.
   1. Wierzyciel zarządza funkcjami udostępnionymi mu w ramach Usługi poprzez Konto, które zapewnia w szczególności dostęp do:
    1. świadczonych Usług i aktualnych informacji o prowadzonych Działaniach windykacyjnych,
    2. wglądu, edycji i poprawiania danych osobowych i innych informacji Wierzyciela,
    3. kontroli rozliczeń Wierzyciela z Usługodawcą.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
  1. Usługodawca w ramach Serwisu i na warunkach określonych w Regulaminie świadczy na rzecz Użytkowników Usługi i w tym celu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe.
  2. Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych w Serwisie.
  4. Wierzyciel, który dokona rejestracji i wybierze Pakiet usług zawiera umowę z Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.
  5. Użytkownik będący konsumentem, tj. osobą fizyczną, która korzysta z Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W tym celu powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail info@windykacja.com.pl
  6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji konsumenta. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Użytkownika użyty w pierwotnej transakcji. Użytkownik jest obowiązany podać wszelkie niezbędne informacje do zwrotu płatności.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku gdy spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co objawi się wystartowaniem procesu windykacji przez Użytkownika.

 

 1. ZAKRES I RODZAJ PAKIETÓW USŁUG
  1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi 3 Pakiety Usług określone w Serwisie jako:
   1. Darmowy
   2. Płatny za sukces
   3. Płatny ryczałtowo
  2. Po dokonaniu wyboru Pakietu, Wierzyciel ma prawo do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, na zasadach określonych odpowiednio poniżej.

 

Pakiet Darmowy (na koszt Dłużnika)

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Pakietu Darmowego poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru oznaczonego w Serwisie jako ”Pakiet Darmowy”. Możliwość korzystania z tego rodzaju Pakietu uzależniona jest od spełnienia przez Użytkownika następujących warunków:

a. Wierzytelność i wynika z transakcji handlowej zawartej po dniu 28 kwietnia 2013 r.,

b. Wierzyciel prowadzi działalność gospodarczą, spełnił swoje świadczenie i nie uzyskał zapłaty w terminie ustalonym w umowie,

c. Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą,

d. Wierzytelność jest świadczeniem pieniężnym i wynika z umowy sprzedaży towarów i/lub usług,

e. Wierzytelność ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 1. Po wybraniu Pakietu Darmowego Wierzyciel zobowiązany jest do rozpoczęcia i prowadzenia wszystkich etapów działań windykacyjnych zmierzających do zaspokojenia w pełni roszczenia głównego, należności ubocznych oraz Kwoty ustawowej.
 2. W przypadku gdy Dłużnik zaspokoi roszczenia Wierzyciela dochodzone za pośrednictwem Serwisu w tym roszczenie główne, roszczenia uboczne oraz Kwotę ustawową, Wierzyciel zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy odzyskanej od Dłużnika równowartości Kwoty ustawowej. Zapłata następuje w formie pieniężnej, bezgotówkowo w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, którą Usługodawca wystawi i doręczy Wierzycielowi za pośrednictwem Konta, na co Wierzyciel wyraża zgodę.
 3. W sytuacji gdy Dłużnik dokona na rzecz Wierzyciela zapłaty wyłącznie wysokości dochodzonego roszczenia bez zapłaty Kwoty ustawowej, wówczas Wierzyciel zobowiązany jest do kontynuowania działań windykacyjnych, zmierzających do odzyskania Kwoty ustawowej. Wierzyciel zwolniony jest z obowiązku kontynuowania działań windykacyjnych w sytuacji gdy dokona na rzecz Usługodawcy zapłaty równowartości Kwoty ustawowej.
 4. W sytuacji gdy Wierzyciel przerwie działania windykacyjne, pomimo braku zapłaty przez Dłużnika Kwoty ustawowej, Usługodawca obciąży Wierzyciela równowartością tej kwoty, na co Wierzyciel wyraża zgodę.
 5. Wierzyciel ma obowiązek na zapytanie Usługodawcy udzielenia informacji o podjętych Działaniach windykacyjnych.
 6. Wierzyciel ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o odzyskaniu od Dłużnika Kwoty ustawowej, bądź o umorzeniu postępowania z powodu jego bezskuteczności.
 7. Wierzyciel korzystający z Pakietu Darmowego oświadcza, że złożone oświadczenia określone w pkt. 5.3 a-e są zgodne z rzeczywistością i prawdziwe. W sytuacji gdyby okazało się jednak, że Wierzyciel nie spełnia, któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków a Dłużnik zapłaciłby na rzecz Wierzyciela choćby częściową kwotę dochodzonej za pośrednictwem Serwisu należności, wówczas Wierzyciel zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Usługodawcy równowartości Kwoty Ustawowej.

 

Pakiet Płatny za sukces

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Pakietu Płatnego poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru oznaczonego w Serwisie jako ”Pakiet Płatny za sukces”.
 2. Po wybraniu Pakietu Płatnego za sukces Wierzyciel zobowiązany jest do rozpoczęcia i prowadzenia wszystkich etapów działań windykacyjnych zmierzających do zaspokojenia w pełni roszczenia głównego, należności ubocznych oraz Kwoty ustawowej.
 3. W przypadku odzyskania całej bądź części należności dochodzonej za pośrednictwem Serwisu, Wierzyciel zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia w wysokości 5 % kwoty odzyskanej, na co Wierzyciel wyraża zgodę. Zapłata następuje w formie pieniężnej, bezgotówkowo w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, którą Usługodawca wystawi i doręczy Wierzycielowi za pośrednictwem Konta w zakładce „Płatności”, na co Wierzyciel wyraża zgodę.
 4. W sytuacji, gdy Wierzyciel przerwie działania windykacyjne, pomimo braku zapłaty przez Dłużnika dochodzonej za pośrednictwem Serwisu pełnej Wierzytelności, Usługodawca obciąży Wierzyciela kwotą w wysokości 5 % należności dochodzonej za pośrednictwem Serwisu, na co Wierzyciel wyraża zgodę.

 

Pakiet Płatny ryczałtowo

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Pakietu Płatnego ryczałtowo poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru oznaczonego w Serwisie jako ”Pakiet Płatny ryczałtowo”.
 2. W takiej sytuacji cena Pakietu Płatnego Ryczałtowo prezentowana jest w Serwisie i jest częścią umowy zawieranej z Usługodawcą.

 

Postanowienia wspólne

 1. Wierzyciel ma obowiązek na zapytanie Usługodawcy udzielenia informacji o czynnościach windykacyjnych.
 2. Wierzyciel ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o odzyskaniu od Dłużnika dochodzonej w Serwisie należności, odzyskaniu od Dłużnika Kwoty ustawowej bądź o umorzeniu postępowania z powodu jego bezskuteczności, w tym celu Wierzyciel powinien uzupełnić dane w Serwisie dotyczące Wierzytelności o wyżej wymienione informacje. W przypadku umorzenia postępowania z powodu jego bezskuteczności Wierzyciel ma obowiązek przedstawić Usługodawcy odpowiedni dokument potwierdzający powyższy fakt.
 3. Za przerwanie działań windykacyjnych uznaje się również, sytuacje gdy Wierzyciel:
  • nie kontynuuje działań windykacyjnych przez okres 30 dni, chyba że wykaże odpowiednimi dokumentami, że przerwa ta jest uzasadniona, (np. kontynuuje postępowanie sądowe, bądź egzekucyjne)
  • nie udzieli Usługodawcy w terminie wskazanym w zapytaniu, informacji o czynnościach windykacyjnych oraz, czy dochodzona w Serwisie kwota została odzyskana od Dłużnika

 

 1. GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI
  1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość prezentacji oferty sprzedaży lub kupna Wierzytelności za pośrednictwem Serwisu.
  2. Po przejściu etapu Rejestracji Użytkownik, który uzyskał dostęp do Konta ma prawo umieścić posiadaną Wierzytelność na Giełdzie Wierzytelności, określając równocześnie oferowaną cenę sprzedaży.
  3. Użytkownik, który zdecydował się na zakup Wierzytelności, winien w tym celu poinformować za pośrednictwem Serwisu Wierzyciela.
  4. W sytuacji zawarcia umowy cesji Wierzytelności Użytkownik, który jest zbywcą Wierzytelności zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości 2% netto ceny transakcyjnej Wierzytelności. Zapłata następuje w formie pieniężnej, bezgotówkowo w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, którą Usługodawca wystawi i doręczy Wierzycielowi za pośrednictwem Konta w zakładce „Płatności”, na co Wierzyciel wyraża zgodę.
  5. Usługodawca nie jest stroną transakcji kupna sprzedaży a jedynie udostępnia środki umożliwiające nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami. Usługodawca nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności za cenę, rzetelność, bezpieczeństwo oferowanych przez Użytkowników Wierzytelności.
  6. Usługodawca nie odpowiada za formalne przeniesienie Wierzytelności oraz wykonanie umowy kupna sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikami.
  7. Usługodawca nie weryfikuje dokładności wprowadzonych przez Użytkowników danych. Zatem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem innych Użytkowników oraz Dłużników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw przez podmioty trzecie.
  8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone na Giełdzie Wierzytelności wszelkie informacje o Dłużniku oraz o Wierzytelności, którą posiada.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych.
  2. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie przyczyniać się do łamania prawa.
  3. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie poufności hasła dostępu do swojego Konta. W przypadku wykrycia nieuprawnionego użycia hasła lub nieuprawnionego korzystania z Konta, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę wysyłając wiadomość e-mail na adres: e-recovery@windykacja.com.pl
  4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie informacje oraz wszelkie działania które podejmuje w stosunku do Dłużników oraz osób trzecich za pośrednictwem Serwisu.
  5. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.
  6. Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu
   należy zgłaszać na adres e-mail: e-recovery@windykacja.com.pl

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością.
  2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy. Usługodawca nie odpowiada również za problemy techniczne powodowane niespełnieniem przez Użytkownika wymogów technicznych lub brakiem jego dostępu do sieci Internet.
  3. Usługodawca ma prawo rozwijać, modyfikować i aktualizować Usługi, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Użytkownika.
  4. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe, niezgodne ze stanem rzeczywistym informacje, treści i dane, podawane przez Użytkowników w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tożsamość i autentyczność danych, z którymi można wchodzić w interakcje w trakcie korzystania z Usług. Wszelkie dane Użytkowników są wprowadzane przez nich samych,
  6. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
  7. O czasowych przerwach w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi Użytkownik zostanie poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem.
  8. Usługodawca ma prawo do Sprzedaży w szczególności: Serwisu, domeny internetowej, całości lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług oraz nazwy Serwisu a to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników.
  9. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Usługodawca może zastosować następujące sankcje:
  • oficjalne ostrzeżenie,
  • zawieszenie prawa do korzystania z Serwisu,
  • usunięcie Konta

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników, przetwarzanych w ramach Serwisu jest Usługodawca.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie ich dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i świadomej zgody. Użytkownik przyjmuję do wiadomości, że odmowa podania danych osobowych lub odwołanie udzielonej zgody uniemożliwi zawarcie i wykonanie Usługi. Podanie prawidłowych danych osobowych jest zatem warunkiem zawarcia umowy.
  3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
  4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się Polityce Prywatności.
  5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są zgodne z rzeczywistością i prawdziwe. W szczególności, że podane dane osobowe Dłużników są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
  6. Administratorem danych osobowych Dłużników jest Wierzyciel. Usługodawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w szczególności danych osobowych Dłużników i osób trzecich.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę.
  2. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: e-recovery@windykacja.com.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać:
   1. oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
   2. dokładny opis przedmiotu reklamacji,
  4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie będą wywierały skutków w stosunku do Usług zakończonych oraz Usług będących w trakcie realizacji.
  2. W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi powszechnemu w Kaliszu.

 


Pobierz regulamin w formacie PDF