KALKULATOR ODSETEK

Który rodzaj odsetek przysługuje wierzycielowi?

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych nalicza się jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 1. dotyczą transakcji handlowej tj. umowy, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością
 2. wyłącznymi stronami transakcji handlowych, są:
  1. przedsiębiorcy
  2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą
  3. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
  4. osoby wykonujące wolny zawód
  5. oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
  6. zagraniczni przedsiębiorcy
  7. przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
 3. gdy transakcja handlowa miała miejsce po 31.12.2015 roku

Odsetki ustawowe za opóźnienie nalicza się w pozostałych przypadkach opóźnienia płatności.

Odsetki ustawowe (kapitałowe) naliczane są jako forma wynagrodzenia za korzystanie z określonej sumy pieniężnej cudzego kapitału. Występują, gdy wysokość odsetek nie została ustalona i należą się, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu.