Windykacja miękka i twarda.

Wraz ze wzrostem zadłużeń społeczeństwa rozwinął się podział na rodzaje windykacji. Najbardziej przyjęty i rozpowszechniony jest podział na windykację miękką oraz twardą. Windykacja miękka jest łagodniejszą formą odzyskiwania wierzytelności. Polega na dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu polubownym, za pomocą wezwania do zapłaty, prowadzenia negocjacji, ustalania ratalnej spłaty zadłużenia. Windykacja twarda jest bardziej radykalnym dla dłużnika sposobem ściągania należności, gdyż pociąga za sobą sankcje prawne. Twarda windykacja działa za pomocą wpisu do biura informacji gospodarczej, wkroczenia na drogę postępowania sądowego, w następstwie czego, często również na drogę postępowania egzekucyjnego.

Windykacja miękka – inaczej zwana windykacją polubowną lub przed sądową – poprzedza działania sądowe, które niosą ze sobą znacznie większe sankcje dla dłużnika. Windykacja polubowna opiera się na szeroko rozumianej komunikacji między windykatorem, a dłużnikiem. Jej głównym celem jest odzyskanie wierzytelności, bez konieczności wstępowania na drogę postępowania sądowego. Windykację sądową, przeprowadza się wówczas, gdy dłużnik nie dokona spłaty zadłużenia na etapie postępowania polubownego. Głównym celem windykacji sądowej jest dążenie do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony o klauzulę wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, będącym podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej. Wszczyna się ją na podstawie tytułu wykonawczego (wyrok bądź nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności.) Bieg postępowania egzekucyjnego wyznacza wierzyciel, poprzez pisma i wnioski składane do komornika. Windykacja ta polega na współpracy wierzyciela z komornikiem, który dąży do odzyskania wierzytelności.

Konsekwentne przechodzenie wszystkich etapów windykacji jest podstawą poprawnego dochodzenia roszczeń. Dłużnik musi być świadomy, że każde ostrzeżenie windykatora zostanie zrealizowane w przypadku braku reakcji dłużnika. Błędem jest ponawianie tych samych ostrzeżeń i brak przechodzenia do kolejnych etapów windykacji.” – wyjaśnia Dariusz Maślak, prezes Kancelarii Prawno Windykacyjnej „In Gremio”.

W praktyce widnieje również windykacja karna, będącą wynikiem wszczętego postępowania karnego. Wszczęcie przez prokuraturę postępowania karnego wobec nieuczciwego dłużnika, następuje na wniosek poszkodowanego, wobec dłużnika który dopuszcza się przestępstwa, umyślnie uszczuplając swój majątek, oszustwa na szkodę wierzyciela bądź dopuszcza się czynów, które mają na celu uniemożliwienie prowadzenia egzekucji organowi państwowemu.

autor:

Natalia Nieściuszko-Bujnicka

aplikant adwokacki

Dodaj komentarz